Page 10 - Banyo Mutfak Dergisi
P. 10

B

          Bf[l kXiXkåe#
          `ek\ie\k j`k\j`e` `eZ\c\p`e%
                              HABERBE R
                              HA
          www.ukinox.com.tr
      Ukinox 2023’te


      Lo SL\DVDGD SD]DU SD\×Q×


      DUW×UPD\× KHGHÁL\RU
                    Eviye ve ankastrede astrede
                          önemli
                    Türkiye’nin önemli
                           an biri
                    markalarından biri
                    olan yerli sermayeli
                           mayeli
                           3’te genç ve
                    Ukinox 2023’te genç ve
                           iyle iç piyasaya
                    dinamik ekibiyle iç piyasaya
                           eyi ve satışlarını
    Begüm Duman,          ağırlık vermeyi ve satışlarını                  Paslanmaz
                                                     çelik çift
    Ukinox Longran Pazarlama Müdürü arttırmayı hedefliyor.                     gözlü eviye
                          edefliyor.
         klq påc eZ\ \m`p\ •i\k`d` `c\ gXqXiX  ]`pXk gfc`k`bXdåq `c\ iXb`gc\i`d`q` qficlpfilq%  _XqåicXe[åbcXiåeå jpc\[`% P\e` påc[X jXkåõcXiå
         ^`i\e p•q[\ p•q p\ic` dXibX Lb`efo#  8ebXjki\ kXiX]åe[X ^•ƒc• fcdXdåqåe  Y`i eZ\b` påcX ^i\ XikåidXpå _\[\Ð\[`bc\i`e`
      O0 påc eZ\ XebXjki\ •i•ec\i`e` [\  e\[\ec\i`e[\e Y`i` K•ib`p\Æe`e _\i kXiX]åe[X  Y\c`ik\e ;ldXe# p\e` pXkåiåd _\[\Ð\i`e[\e
      gfik]p•e\ bXkkå% <m`p\ •i\k`d`e[\ gXqXi c`[\i`  ^•ƒc• Y`i j\im`j Xòådåqåe fcdXjå% 8ck\ieXk`Ð`  [\ õl õ\b`c[\ YX_j\kk`1 Ã)')*Æk\ ^iXe`k
      fcXe Lb`efoÆle •i•e gfik]p•e[\ XidXk•ic\i#  •i•e _XqåicXpåg gifa\c\i\ ^•ec•b Z\mXg  \m`p\ •i\k`d` `c\ Y`ic`bk\ ƒ\õ`kc`c`ò`d`q`
      Xbj\jlXicXi m\ dlk]Xb ^ilYle[X fZXb# ]åiåe#  m\i\Y`c`pfilq% D•õk\i` kXc\gc\i`e\ ^i\  XikkåidXpå _\[\Ð`pfilq% 8ebXjki\ fZXb
      [XmcldYXq d\mZlk% P\e`c`ò\ Xƒåb# p\e` ki\e[c\i\  ]Xibcå \bfefd`b jåeåÐXiX _`kXg \[\e j\kc\i  •i\k`d bXgXj`k\d`q` XikkåiXiXb gfik]fcpfpl
      _`kXg \[\e kXjXiådcXiåpcX iXb`gc\i`e[\e  fclõklilpfilq% <m`p\# XidXk•i# Xbj\jlXi m\  ^\e`õc\kd\b `jk`pfilq m\ lqle mX[\c`
      XpiåõkåbcXiåeå `]X[\ \[\e Lb`efo Cfe^iXe  XebXjki\p` j\k _Xc`e[\ jleXY`c`pfilq% ?\i påc  _\[\Ïd`q `j\ k•d XebXjki\ •i•ec\i`d`q` b\e[`
      GXqXicXdX D•[•i• 9\^•d ;ldXe# ÃFZXb                  Y•ep\d`q[\ •i\kd\b%Ä fcXZXbkåi [`p\ Y\c`ikk`%
                        kXjXiådjXc fcXiXb p\e`c`bc\i\ `dqX Xkåpfilq%
      •i\k`d _Xkkådåq mXi# b\e[` fZXòådåqå •i\k`pfilq%
                        IXb`gc\i`d`q\ bXiõå _\g Y`i X[åd e[\
      B\e[` kXjXiådcXiådåqcX b\e[` ƒ`q^`d`q` bfilpXiXb  fcdXpX _\[\Ð`pfilq%Ä
      gXqXi[X p\i`d`q` Xcåpfilq% )')*Æk\ ^iXe`k \m`p\
      •i\k`d`e\ YXõcXdXpå _\[\Ð`pfilq% >iXe`k`
      K•ib`p\Æ[\ •i\k\e Y`i ÏidX fcXZXòåq% >iXe`kk\  ?\[\] ^ôócô bX[if m\ [`eXd`b pXgá
      Y`q` [`ò\i iXb`gc\i`d`q[\e XpåiXe \e e\dc`  óƒ g`pXjXpX pXkåiåd pXgkåbcXiåeå Y\c`ik\e
      q\cc`b Xbi`c`b YXqcå fcdXjå fcdXjå[åi% JåZXb jfòlb  9\^•d ;ldXe# [`eXd`b Y`i \b`gc\ )')*Æ\
      [\e^\j`e[\ gfcp\jk\i YXqcå ^iXe`kc\i \je\i#
      båiåcåi m\ õ\bc` [\ò`õ`i\b bXc`k\j\c gifYc\dc\i
      fclõli2 ]XbXk Xbi`c`b YXqcå ^iXe`kk\ YlecXi fcdXq%
      K•b\k`Z` lqle påccXi blccXeXY`c`iÄ [\[`%
      Eviyede lider, ankastrede güçlü

      óƒ g`pXjX[X [`eXd`b Y`i \b`gc\ ƒXcåõkåbcXiåeå
      Y\c`ik\e ;ldXe# jqc\i`e` õl õ\b`c[\ j•i[•i[•1
      Ã?\d gifa\ _\d YXp` _\d [\ e`_X`
      k•b\k`Z`c\i\ jXkåõådåq mXi% K•d jXkåõ bXeXccXiå
      `ƒ`e Xpiå gcXecXdXcXi pXgåpfilq% <m`p\[\

      JXËi \m`p\%


  10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15