Page 10 - Banyo Mutfak Dergisi
P. 10

B

          Bf[l kXiXkåe#
          `ek\ie\k j`k\j`e` `eZ\c\p`e%
                            KAPLAMA
          www.termalseramik.com


      =DPDQV×] YH


      \HQLOLNoL PRWLÁHU      seramikte


      hayat buluyor
      Termal Seramik modern ve her mekana
      uyumlu tasarımlarıyla kullanıcıların
      ihtiyaçlarına karşılık veriyor. Marka modern
      ve estetik anlayışın sınırlarını zorlayan tüm
      koleksiyonlarında doğadan ilham alıyor.                      KXjXiádcXi kôd d\bXecXiX
                                               lpld jXîcXpXY`c`pfi%         enilikçi, modern ve estetik                              QXdXejáq
         •i•ec\i`pc\ Y\ò\e` kfgcXpXe
                                                    ve yenilikçi
      YK\idXc J\iXd`b# [fòXpX                                  dfk`Ì\i
      [lp[lòl jXp^åpå Yl õ\b`c[\ [`c\                              d\bXecXiáe
      ^\k`i`pfi% J\iXd`b j\bki•e\                                _XmXjáeá
      [\ò\i bXkdXpå _\[\Ð\p\e ÏidX#                               [\î`ñk`i`pfi%
      j•i[•i•c\Y`c`i \e\ia` m\ ^\i` [e•õ•d\
      pXgkåòå pXkåiådcXicX [`bbXk ƒ\b`pfi%

      Yeni ürünler, yeni ebatlar
      K\idXc J\iXd`b kXjXiådcXiåeå jleXib\e
      \jk\k`b m\ bXc`k\p\ eZ\c`b m\i`pfi% P\e`
      pXkåiådcXi pXgXe ÏidX •i•e gfik]p•e\
      ]Xibcå \YXkcXi[Xb` j\ƒ\e\bc\i` \bc\d\p\
      [\mXd \[`pfi% 9pc\c`bc\ blccXeåZåcXiåe
      Y\bc\ek`c\i`e` bXiõåcXdXpå m\ k•d
      d\bXecXiX lpldcl Y`i •i•e gfik]p•
      ^\c`õk`id\p` XdXƒcåpfi% ;fòXeåe
      ^•q\cc`bc\i`e` ^•e p•q•e\ ƒåbXiXe
      d\id\i [\j\ec\i# X_õXYåe d\bXecXiX
      jåZXbcåb bXkXe [fbljl2 qXdXejåq m\
      p\e`c`bƒ` dfk`Ð\i K\idXc J\iXd`b
      •i•ec\i`e[\ _XpXk Ylclpfi%  10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15